sociedade civil

sociedade civil:

Entorno que configuran todas aquelas agrupacións de individuos e asociacións que ten intereses comúns e participan na colectividade pero que non forman parte da administración nin das institucións públicas.

Regulación

regulación:

Acción pola cal o poder político incide directamente na sociedade (por medio da elaboración de leis ou da implementación de políticas públicas) co obxectivo de acotar o conflicto que lle é inherente e manter a coesión social.

Tecnocracia

tecnocracia:

Término co cal se denomina a unha clase de dirixentes políticos que se caracterizan (ou mellor: autocaracterízanse) para defender posición que ten (supostamente) unha natureza estrictamente técnica e funcional, e non política ou normativa.

Aristocracia

aristocracia:

forma de goberno pola cal, segundo Aristótoles, o poder está en más duns poucos membros da sociedade. Segundo o filósofo grego, era unha forma de goberno virtuosa si os que ostentaban o poder eran “os mellores” e procuraban o ben común.