Muddling through

Muddling through (“Saír do Paso”):

Modelo de elaboración de políticas públicas ideado por Charles Lindblom, que recolle o feito de que o contido dunha determinada política é o resultado de negociacións e compromisos parciais articulados permanentemente entre diferentes actores. Iso comporta ter que saír do paso constantemente.

Soberanía estatal

Soberanía estatal:

Implica que un estado ostenta a máxima autoridade xurídica sobre o seu territorio e a súa poboación, e que non comparte esta autoridade con ningunha outra institución interna o externa. É a característica definidora dun estado.

Privatización

Privatización:

Transferencia de activos de propiedade pública ó sector privado que supón unha redución da intervención directa do estado na economía. O término tamén inclúe a subcontratación a empresas da provisión efectiva de servizos de titularidade pública.

Pacto de Westfalia

Pacto de Westfalia:

Tratado internacional firmado en 1648 entre varias potencias europeas que consagra os principios de soberanía territorial, non inxerencia nos asuntos internos e igualdade entre os estados, e que foi un dos piares do ordenamento xurídico internacional ata os nosos días.

Neoliberalismo

Neoliberalismo:

Variante da ideoloxía liberal que xorde a finais do século XX para defender que o intervencionismo público debería limitarse á defensa da vida, a liberdade e a propiedade individuais. Propugna, en consecuencia, un estado mínimo e favorecedor do mercado.