Estado de benestar

estado de benestar:

Estrutura de políticas publicas nacionais, rexionais e/ou locais que ten por obxecto asegurar ós cidadáns dun estado o acceso a un conxunto determinado de bens e de servizos independentemente do seu nivel de renda.