Novidades lexislativas febreito

NOVIDADES LEXISLATIVAS FEBRERO/2009

1) Baremo Tráfico. Resolución de 20 de xaneiro de 2009, da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións, pola que se da6 publicidade ás contías das indemnizacións por morte, lesións permanentes e incapacidade temporal que resultarán de aplicar durante 2009 o sistema para valoración dos danos e perxuizos causados ás persoas en accidentes de circulación. BOE 02/02/2009

2) Seguridade Social. Resolución de 20 de xaneiro de 2009, da Intervención Xeral da Administración do Estado, pola que se modifica a adaptación do Plan Xeral de Contabilidade Pública ás Mutuas de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social, aprobada por Resolución de 22 de decembro de 1998. BOE 03/02/2009

3) Seguridade Social. Corrección de erratas de la Orden TIN/41/2009, de 20 de xaneiro, pola que se desenrolan as normas de cotización á Seguridade Social, Desemprego, Fondo de Garantía Salarial e Formación Profesional, contidas na Lei 2/2008, de 23 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2009. BOE 11/02/2009

4) Mutuas de accidentes de traballo. Orden TIN/221/2009, de 10 de febreiro, pola que se modifica a Orde TAS/3859/2007, de 27 de decembro, pola que se regula a contraprestación a satisfacer polas mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais da Seguridade Social polos servizos de administración complementaria de la directa. BOE 12/02/2009

5) Rexistro Central para a Protección das Vítimas de Violencia Doméstica. Orde JUS/242/2009, de 10 de febreiro, pola que se aproban os modelos de remisión o Rexistro Central para a Protección das Vítimas de Violencia Doméstica da información que debe inscribirse no mesmo. BOE 14/02/2009

6) Persoas en situación de dependencia. Real Decreto 99/2009, de 6 de febreiro, polo que se modifica o Real Decreto 614/2007, de 11 de maio, sobre nivel mínimo de protección do sistema para a autonomía e atención á dependencia garantido pola Administración Xeral do Estado. BOE 19/02/2009

7) Medidas de fomento do emprego. Real Decreto 100/2009, de 6 de febreiro, polo que se establecen medidas para facilitar a adaptación laboral do sector de fabricación e compoñentes do calzado, curtidos e marroquinería ós cambios estruturais no comercio mundial. BOE 24/02/2009

8) Medidas de fomento do emprego. Orden TIN/429/2009, de 24 de febreiro, pola que se prorroga a vixencia durante o ano 2009 das medidas sociolaborais contempladas nos artigos 3 e 4 de la Orden TAS/3243/2006, de 19 de outubro, pola que se dispón medidas necesarias para o desenrolo parcial do previsto no Acordo do Consello de Ministros de 9 de xuño de 2006, sobre determinadas medidas financeiras e sociolaborais integradas no Plan de apoio ó sector téxtil e da confección, e modifícanse ditos preceptos. BOE 27/02/2009

9) Seguridade Social. Orde TIN/442/2009, de 24 de febreiro, pola que se modifica a Orde TAS/3623/2006, de 28 de novembro, pola que se regulan as actividades preventivas no ámbito da Seguridade Social e a financiamento da Fundación para a Prevención de Riscos Laborais. BOE 28/02/2009

AVANCE NOVIDADES LEXISLATIVAS MARZO/2009

Desenrolo regulamentario TRADE. Medidas urxentes emprego. Prevención Riscos Laborais.

1) Traballadores autónomos. Real Decreto 197/2009, de 23 de febrero, polo que se desenrola o Estatuto do Traballo Autónomo en materia de contrato do traballador autónomo económicamente dependente e o seu rexistro e créase o Rexistro Estatal de asociacións profesionais de traballadores autónomos. BOE 04/03/2009

2) Medidas urxentes emprego. Real Decreto-lei 2/2009, de 6 de marzo, de medidas urxentes para o mantemento e o fomento do emprego e a protección das persoas desempregadas. BOE 07/03/2009

3) Prevención de riscos laborais. Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, polo que se modifica o Real Decreto 39/1997, de 17 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento dos Servizos de Prevención, en relación coa aplicación de medidas para promover a mellora da seguridade e da saude no traballo da traballadora embarazada, que dera a luz ou en período de lactancia. BOE 07/03/2009.